Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro

      Kostnader

•     Orsaker

      Enkät
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Orsaker till sjukfrånvaron


När man har fått fram uppgifterna om sjukfrånvarons omfattning och kostnader, är nästa steg att ta reda på orsakerna till frånvaron. Sven Kvarnströms bild (ovan) från 1970-talet, "Multifaktoriella orsaker till sjukfrånvaro", är fortfarande aktuell.

I rapporten Frånvaro från arbetet – att mäta, redovisa och åtgärda redovisas svenska och internationella teorier om orsaker till sjukfrånvaro. Rapporten kan beställas under menyvalet "Bokbeställning".

  Statistik om den nordiska sjukfrånvarons omfattning redovisas i Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet (Forskningsrapport av Joachim Voge och Paula Liukkonen 2007). Där beskrivs också hur sjukförsäkringen är utformad i respektive land.

Rapporten kan laddas ned från SCB:s webbplats, www.scb.se eller här.

Ladda ned kapitel 5, Sjukpenning här
. Av diagrammen framgår sjukfrånvarons utveckling i de nordiska länderna under 1990-talet.