Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro

      Kostnader

      Orsaker

•     Enkät
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Enkät om sjukfrånvaron och dess orsaker
 

På vilket sätt kan då sjukfrånvaron på en arbetsplats mätas? Jag använder mig av en enkät och av mätningar av sjukfrånvaromönstret för att få fram siffror på frånvaron. Enkäten innehåller frågor om den ersatta sjukfrånvaron, sjuknärvaron, dolda sjukfrånvaron och om orsakerna till sjukfrånvaro. Kompletterande frågor om tidsanvändning och bemanning kan också ställas.