Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut

•     Böcker

      Arbetsmaterial

      Exempel
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Böcker om hälsobokslut

 

Hälsoboklsut – förslag till analys och diskussionsfrågor

  Detta är ett förslag till hälsobokslut, och inte ett färdigt bokslut, som presenteras i boken. Att få dessa blad att växa till en mångsidig redovsining som, på några sidor, visar allt från arbetsmiljön, hälsan, ekonomin, personalen till organisationen, kräver ett ordentligt arbete. För det arbetet behövs hjälp av alla som arbetar med siffror om människan i arbete, med hälso- och arbetsmiljöfrågor, med upplevelsemätningar, med kvalitets- och produktionsuppgifter. Samla in uppgifter, diskutera dem, vänd och vrid på "sanningar", förkasta sådant som inte passar, gör något nytt. Allt för att öka förståelsen.

Det är ju egentligen det som är det viktigaste i arbetet med hälsobokslutet. Att förstå hur hälsan bibehålls, påverkas och ibland försvinner i arbetet. Att uppnå ökad förståelse om arbetsmiljön och om hälsan i arbetet, är egentligen bokslutsarbetets kärna och inte enbart siffrorna. Siffrorna, mätningarna, måtten och talen är viktiga som informationsbärare, som medel att utveckla förståelsen. I det här arbetet har jag tagit fram ett förslag till hur medlet kan utformas.


Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö


Under de senaste tre åren har jag handlett ett åttiotal hälsobokslutarbeten i Sverige och i Finland. I denna bok redogör jag för mina, kursdeltagares och andras samlade erfarenheter av genomförda hälsobokslut. De frågor som har vuxit fram ur intresset att förstå processens förlopp är följande:

Blev hälsobokslutsarbetet överhuvudtaget en process eller blev det bara ett antal osammanhängande händelser?

Vilka krafter stöder eller hindrar dessa processer eller händelser?

Kan kunskap om processen hjälpa oss att förstå vad som är kännetecknande för ett hälsobokslutsarbete som ger ett positivt resultat? Vad kan vi lära av de svårigheter som arbetet möter?