Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen


      Henkilöstö

      Ajankäyttö ja
      työn miehitys


•     Työ, talous ja
      hyvinvointi

      Tuottavuus,
      tehokkuus ja laatu


      Lukemista
 
Työ, talous ja hyvinvointi
 

Työpaikka ja sen säilyminen on kallis asia. Taloudellisen tuloksen seuranta ei ole ainoastaan johdon asia vaan koskee koko henkilöstöä. Siksi talousraporttien ja toiminnanseurannan on oltava selkeitä. Henkilöstön kiinnostus organisation toimintaa kohtaan kasvaa, kun taloudellinen tietämys ja ymmärrys lisääntyvät. Taloudesta ja sen seurannasta tulee koko organisaatiota yhdistävä asia.

Taloudellista tulosta ja sen kehitystä kuvataan analyysissa graafisilla kuvilla, joiden avulla selvitetään tunnusluvut ja niiden laskentaperiaatteet. Liiketaloudelliset kannattavuusluvut kuten ROI (return on investments eli sijoitetun pääoman tuotto), ROE (return on equity eli oman pääoman tuotto) ja RONA (return on net assests eli käyttöpääoman tuotto) osoittavat, miten tehokkaasti resursseja on hyödynnetty organisaation toiminnassa. Uudet mittarit, kuten ROM, kuvaavat johtamisen ja hallinnoimisen panosta suhteessa tehtyyn tulokseen, ja ROL seuraa panostusta johtamiseen ja siitä saatua tulosta. Mittauksen kohteena ovat työn organisointi, hallinta ja johtamistaidot. Työn tulokseen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, ja näistä saadaan päätöksentekoon tarvittavaa tietoa mittareilla, joilla kuvataan johtamista ja hallinnoimista.

Hyvää liiketaloudellista tulosta, kehittämishalua ja saavutettuja voittoja on helppo mitata ja tulostaa. Myös negatiivistä kehitystä ja sen syitä seurataan ja analysoidaan. Taloudellisten finanssikriisien takaa löytyy uusia oppeja, joiden tavoitteena ei suinkaan aina ole reilu ja rehellinen, kaikkia intressiryhmiä hyödyttävä taloudellinen kehitys: johtamista ohjaa oman edun tavoittelu ja taloudellisen vallan käyttö. Tämä on yksi esimerkki globaalista työympäristöstä, jossa nyt elämme.

Viimeisimmät opit kulkevat nimellä ”Earnings Management” joka suomennettuna vastaa termiä tuloksen ohjaus. Ei siis riitä, tämän opin mukaan, että mitataan ja kerrotaan todellisesta tuloksesta, vaan tulos manipuloidaan sellaiseksi, jolta sen halutaan näyttävän. Tätä varten on kehitetty monimutkaisia menetelmiä, joita kuvataan erilaisilla tulosta manipuloivilla aktiviteeteilla. Suurin osa niistä on laillisia ja yleisesti hyväksyttyjä talouselämän käytäntöjä, mutta osa hipoo laillisuuden rajoja tai jopa ylittää sen.