Paula Liukkonen  
 
•  Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Om Paula Liukkonen
 


Aktuellt (länkar)

Nya projekt

Värdeskapande tid som mått på arbetsproduktivitet och effektivitet vid skogsavverkning. Tammerfors universitet.

Debatt och artiklar

En gång till om arbetsmiljöarbetets effektivitet

Om arbetsmiljöarbetet och dess utveckling – några personliga reflektioner

Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten

Sjukfrånvaroredovisningens dåliga kvalitet och brister är arbetsmiljöhistoriens största bluff

Det hade varit bättre att vara en Volvo!

Sluta försköna


Sista föreläsningen som universitetslektor


Skandaler i dag – skandaler i går!

Prat, flathet, ansvarslöshet och jakt på skyldiga och oskyldiga syndabockar.
Samma visa nu som då om akademiska skandaler. Samma styrelsearbete, samma aktörer, samma ytlighet med politisk positionsbevakning och okunnighet om verksamheten i landets ledande kunskapsorganisationer.
Avsaknad av verksamhetsstyrning, avsaknad verksamhetsuppföljning och ingen verksamhetsdialog – grunden för ovärdiga handlingar.


Skandalen på Stockholms universitet (PDF)

Rektorns nya kläder (PDF)

Mobbning och personalutköp

Film


Att se och räkna på arbetsmiljön

Aktuella konstböcker

Vallmor och vinternätter
– mina estniska tavlor berättar sin historia


Aktuella läroböcker

Personalutköp

Värdedriven strategisk utveckling

Bemanningens ekonomi, ny upplaga 2016


Internationellt

HenkiIlöstöraportti

Personell monitoring

От мониторинга персонала


Paulas skrivlåda

Hemsökaren
– bilder och berättelser på vägen till Aegna

På spåret i Tallinn
– berättelser för den som vill se och höra mer


Raiteilla ja raiteiden vieressä
– opaskirja Tallinnan matkalaiselle

Generalens besök – The art of Victory
• Läs PDF här

 

 
Läs mina böcker och texter på nätet

Under den här rubriken kommer jag att lägga ut mina senaste och mest aktuella boktexter och forskningsresultat för nedladdning. Allt får användas men ange alltid källan.

En kort version av boken Personalutköp finns att ladda ned här (PDF):

Personalutköp – ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet

Kortversionen innehåller ett exempel med förklaringar till kalkylen Personalutköp. Den som vill läsa hela boken kan beställa den under
Bokbeställning

Boken Skandalen på Stockholms universitet beskriver "de faror som uppstår när makten är osynlig och arbetar med en okänd agenda". Den finns att ladda ned här (PDF):

Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot nationalekonomer

Den som vill kan beställa boken under
Bokbeställning

Rektorns nya kläder är en fristående fortsättning på Skandalen på Stockholms universitet. Den finns att ladda ned här:

Rektorns nya kläder – om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige

Den finns även att beställa under
Bokbeställning
 

 


Mobbning och personalutköp


Persoanalutköp

Personalutköp
– ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet


Den långa vägen mot personalutköp och dess ekonomiska spridningseffekter och mänskliga följder dokumenteras med aktionsforskning vars resultat sammanfattas i mina tre böcker. Personalutköpskalkylen är en tillämpning av Friedrich Glasls konfliktteori.

Teman i böckerna följer händelseförloppet som beskrivs i Johan Cullbergs bok Kris och utveckling (1975):


Skandalen på Stockholms universitet
– överhetens kupp mot företagsekonomer
År 2005 Chockfasen
-
• Beställ boken
• Läs boken (PDF)
  Skandalen på Stockholms universitet
-

Rektorns nya kläder
– om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige
År 2007 Reaktions- och bearbetningsfasen

• Beställ boken
• Läs boken (PDF)
  Rektorns nya kläder
-

Personalutköp
– ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet

År 2014 Nyorienteringsfasen

• Beställ boken
• Omslag/baksidestext
 

 


Värderedovisning


värdebokslut   Отчет об эффективности деятельности компании

Паула Лиукконен
читать PDF

värdebokslut  

Värderedovisning

Läs mer

 

 


Aktuella läroböcker


Värdedriven stegisk utveckling   Värdedriven strategisk utveckling

• Läs mer (PDF-
  dokument)
• Beställ boken

Bemanningens ekonomi   Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu

Ny upplaga 2016

• Läs mer
• Beställ boken

Personalen i bild  

Personalen i bild

• Läs mer (PDF)
• Beställ boken


Arbetsmiljöinvestering   PDF-filen presenterar

Arbetsmiljöinvestering
– en värdefull satsning?

Hur motiveras arbetsmiljö-investeringar, och är de värdefulla satsningar i dagens arbetsliv?

Varför ska tiden redovisas   Varför ska tiden redovisas rätt?

Läs (Worddokument)Tidsanvändning 2017


Total frånvaro och arbetad tid
Resultat per arbetskategori
Arbetare och tjänstemän


Tidsanvändningsstatistik
Källa AON/Hewitt Svenskt Näringsliv

• Mer tidsanvändningsstatistik (PDF)
 

 


Paulas skrivlåda


På spåret i Tallinn, resor i Tallinn   På spåret i Tallinn – berättelser för den som vill se och höra mer

Resor i Tallinn

• Läs här (PDF)
• Beställ reseboken

Generalens besök   Generalens besök (General Jakov Petrovitj Kulnev)
The Art of Victory eller Konsten att segra.
En bok om ledarskap med kurage.

• Läs mer (PDF-
 dokument)
• Beställ boken

Sveriges, Finlands och Rysslands första och största ledarskapsbok – vem var ledaren som skrev den?

Han var Gustav III samtida storhet. Carl Gustaf Emil Mannerheim utbildades i hans anda och ledarskapsfilosofi i Sankt Petersburg. Gustaf Mauritz Armfelt kände väl vår ledares livsverk och så också Björn Wahlroos genom Åminne herrgårds historia.

Vår ledare var Vladimir Lenins och hans hustrus Nadezjda Krupskajas förebild. Lenins och Stalins kock Spiridon Ivanovitj Putin hade många barnbarn och det berättas att vår ledare är sonsonen Vladimir Putins stora förebild.

Porträtt: George Dawe
Aleksandr Vasiljevitj Suvorov-Rymnikskij,
född 24 november 1729 i Moskva, död 18 maj 1800, var en rysk fältmarskalk och greve, även kallad furst Italiskij. En av Rysslands största krigshjältar genom tiderna. Suvorov tillhörde en släkt som härstammar från Sverige och Finland. Hans förfäder och mödrar hade flyttat från Sverige till Finland och namnet Suvor fick i Ingermanland först formen Suvara, senare Sywewera (Syvävaara) och slutligen den ryska Suvorov.

Källa: Arvo Tuominen i Kannaksen kaleidoskooppi, 2017.

Suvorovs ledarskapsfilosofi håller än i dag och är mer humanistisk än vår tids enkla box- och pilmodeller. Kritiker talar om underhållningskurser där alla har roligt och trivs men där inget fastnar eller resulterar i konkreta handlingar. Är det just ytligheten och filosofilösheten i dagens utbildningar som bidrar till att organisationer drabbas av bristande slagkraft i sina verksamheter?

• Läs här om Konsten att Segra
 

 


Internationellt


Отчет об эффективности деятельности компании

Отчет об эффективности деятельности компании
Учет рабочего времени,
творческий потенциал коллектива, новые формы экономической деятельности

Паула Лиукконен

От мониторинга персонала к кадровой отчетности нашего времени   От мониторинга персонала к кадровой отчетности нашего времени

• PDF

From personnel monitoring to personnel reports for our time

 • PDF

Generalens besök   Визит генерала
об искусстве управления и отваге

• PDF

Evaluation report   Evaluation report:

RESEARCH PROGRAMME ON BUSINES KNOW-HOW
Liike 2, 2006-2009


• Läs (PDF)

Henkilöstön

  Henkilöstön arvon mittaaminen Talentum, Helsinki 2008

• Esite (PDF)
• Sammanfattning
  (svenskspråkig
  PDF)

Henkilöstöseurannalla aikamme henkilöstökuviin
  • PDF


Raiteilla ja raiteiden vieressä

  Raiteilla ja raiteiden vieressä – opaskirja Tallinnan matkalaiselle

• Lue kirja tästä PDF
• Tilaa tästä

Webdesign och konstruktion: Mackelbot Datasupport
 

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet. Forskningen omfattar ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner. Mätmetoderna för värderedovisning och personalutköp, tidsanvändning, bemanningsanalyser och analys av arbetskraftskostnader vid närvaro och frånvaro är färdigutvecklade för användning. Metoderna beskrivs på min webbplats. Där finns också flera exempel på tillämpningar av dessa, samt redovisningsmallar på svenska, finska, engelska och ryska. Ett enhetligt redovisningsspråk håller på att växa fram. Det i sin tur gör att möjligheterna att påverka blir större; ett enhetligt språk gör det lättare att förklara vikten av att ta vara på människors skaparkraft och ge alla växtmöjligheter i arbetet.


Till läsaren och besökaren på min webbplats

På webbplatsen presenterar jag böcker, texter och verktyg för mätning och analys av verksamheters förmåga att skapa värde för sina intressenter. Det är värdeskapandet som bildar en sammanhållande tanke i det jag har arbetat med under de senaste åren. Hur helheten har vuxit och tagit form i det jag och mina kollegor kallar värderedovisning framgår av böcker och rapporter jag skrivit. Första texten publicerades på 1980-talet då jag disputerade i ämnet företagsekonomi. I avhandlingen studerade jag effektivitet; begreppet följde med och har alltid funnits med i mina texter sedan första vetenskapliga mötet.

I dag förstår jag att effektivitet i en verksamhet är något mycket mer än det vi talade om för trettio år sedan. Jag ser värdet, värderingar och verksamheters värdegrund som viktiga bärare av kriterier för effektivitet. Ytterst handlar effektiviteten om människans vilja att använda sin skaparkraft och utveckla den så att förmågan och arbete blomstrar. För det behövs allt från att ha självkännedom om egna värden till att vara medveten om sina handlingars konsekvenser. Detsamma gäller för verksamheter och deras värdearbete. Vad är det för något vi skapar med allt tal om värden och värdighet? Jag vill förstå frågan, så att vi verkligen gör det vi säger till andra att vi vill göra. Att veta, få insikter om det som ska göras och också göra det som behövs – det är effektivt och värdigt.


Arbetsmiljö, ekonomi och filosofi

Vad gör jag nu?
Grunden för allt värdeskapande arbete finns i filosofin. Just nu skriver jag en bok om arbetsmiljö, ekonomi och den filosofiska grunden som behövs för alla människoarbeten, räkenskaper och konsten att leva i harmoni och balans. Jag har alltid sökt det som kan skapa en brygga mellan ekonomi och andra vetenskaper i arbetsmiljöarbetet. Finna det som sammanför kvantitativa sifferfakta med kvalitativa upplevelser på ett sådant sätt att balansen ökar förståelsen för arbetsmiljön. Jag har nu hittat ”bryggan” i Platons filosofiska texter.


Konstböcker

Vad har jag gjort i Estland under första frihetsåret?
I Estland tog jag tag i det som jag har planerat flera år att få ordning på; min estniska konstsamling från år 1975 till 2016. Nu är jag klar med min första konstbok Vallmor och vinternätter – mina estniska tavlor berättar om sin historia. Hela året gick åt att i Estland hitta konstnärerna för att få deras godkännande för publicering av bilder på deras konstverk i min bok. Så är reglerna, trots att jag äger tavlan får jag inte publicera en bild av konstverket utan konstnärens tillstånd. Jag har haft kontakt med alla konstnärer eller deras företrädare och mött fantastiska personer, lyssnat på berättelser om människoöden och mött en stark framtidstro på konstens magiska krafter i en resa som har sträckt sig från Västerhavet (Östersjön kallas så i Estland) till fånglägren i Sibirien och med flyktingar till Amerika.

Först nu har jag börjat förstå lite av det som professor Pierre Guillet de Monthoux försökte få oss ekonomer att förstå för trettio år sedan; nämligen att konst, estetik och ekonomi hör ihop. Det tog lång tid innan jag förstod kopplingen. Från mitt ämne arbetsmiljö och ekonomi finns broar till andra ämnen.

Här är en av dem. Först efter att sifferkunskap och mätresultat har kommunicerats så att de berör någonting i hjärtat förvandlas ord om rationalitet och effektivitet till värdiga handlingar. Konsten är vägen till hjärtat, inte i siffrorna.

Följ mig på en estnisk konstutställning. Alla 102 konstverk har en egen historia att berätta.

Här de första berättelserna

Beställ boken

  Vallmor och vinternätter
mina estniska tavlor berättar sin historia


Vallmor och vinternätter

Paula Liukkonen
Målning "Landskap" av Peter Kaasik 1991


Paulas skrivlåda

Hemsökaren – bilder och berättelser på vägen till Aegna

Hemsökaren och Östersjön-runt resan från Porkala till ön Aegna

Jag är född i Ingå i Porkala efter kriget och arbetar och bor nu i båda Stockholm och Tallinn. Porkala tvångshyrdes till en militärbas av Sovjetunionen 1944-1956 och till ön Aegna byggdes militäranläggningar som vid behov skulle stänga inloppet till Leningrad. Jag har bott i barndomen vid Porkala gränsen mot Sovjetunionen och nu bor jag på den andra sidan nära Aegna i NATO-landet Estland. Min hemsökarresa har gått från Porkala via Helsingfors och Stockholm åter till Tallinn och ön Aegna. Det blev en rundresa i tiden från 1947 till 2016 och om den invandrar- och utvandrarfärden berättar jag i boken.

Beställ boken
  Hemsökaren

Här börjar resan till Sverige

Skeppsbron 1968

S/S Svea Jarl på Skeppsbron 1968

Svea Jarl är det stora fartyget i mitten på kajen. Bilden är hämtad från Krister Lummes webbplats. Han arbetade på båten som lättmatros och berättade för mig att det inte alltid var kaptenen eller styrmannen som styrde fartyget utan det gjordes också av en lättmatros under dennes yrkesutbildning. Lumme var 18 år när han började på Svea Jarl. Han berättade hur stort det kändes första gången att hålla i rodret och styra ett fartyg. Kanske var det just han som stod vid rodret någonstans på Östersjön när vi flyttade till Sverige. Framme i Stockholm hjälpte fartygets matroser resenärerna i land. Finländare som sökte arbete i Stockholm hade inte mycket med sig. Ofta bara en kappsäck eller en ryggsäck, berättade Krister Lumme när jag intervjuade honom om tiden på Svea Jarl.

Stockholm – här kommer vi!
Exakt klockan nio på morgonen, som alla morgnar, ankom S/S Svea Jarl eller dess systerfartyg Birger Jarl från Helsingfors och lade till vid kajen på Skeppsbron. Resenärerna steg i land med sina kappsäckar. De som tidigare hade varit i staden tog vägen mot vänster och promenerade till Slussens tunnelbanestation. De som var i Stockholm för första gången tog sikte på Kungliga Slottet och Gamla stan. Andra stod kvar på kajen och undrade vart de ska ta vägen, några väntade på att bli hämtade. Jag var en av dem. Min syster som ett år tidigare hade flyttat till Stockholm skulle med sin fästman hämta mig från båten. Jag fick bo hos henne medan jag sökte arbete och bostad. Min man, Aaro, blev kvar i Helsingfors och han skulle komma så fort jag hade lyckats hyra en bostad åt oss. Jag väntade på systern på kajen och med mig hade jag, utöver lite kläder, en på avbetalning köpt Electrolux dammsugare och en svartvit tv samt slutlönen från reklambolaget.

Jag och min man var två av de drygt tjugotusen finländare som det året, immigrationens rekordår 1968, flyttade till Sverige och hoppades få arbete och bostad för att kunna försörja oss. På den tiden bodde närmare sextiotusen finländare i Stockholm; i hela landet var vi över trehundratusen personer. För några skulle Sverige bli ett nytt hemland för all framtid, för många en tillfällig bostadsort medan de fick ihop pengar till bilen, bostaden eller vad de nu valde att spara till. Min man och jag planerade att arbeta ett par år i Sverige och spara så mycket pengar att vi kunde återvända till Helsingfors med handpenningen till ett bostadsköp. Sverige skulle aldrig bli vårt nya hemland. Vi var här bara på ett tillfälligt besök.

På spåret i Tallinn – berättelser för den som vill se och höra mer

Det här är en annorlunda personlig resebok om Tallinn, om dess kultur och om intressanta platser att besöka. Resan med spårvagn nummer ett, Ettan, börjar i vackra och välupprustade Kadriorg och slutar i havsuddens överdådliga grönska i sommarblå Kopli.
  Jag vill också berätta om mina personliga möten med människor och om de tankar spårvagnsresorna väcker. En gammal sanning säger att man kryper till ny kunskap, man flyger inte dit. Just så är färden i en spårvagn! Vagnen kryper fram med resenärerna och deras tankar, iakttagelser och tillfällen att samtala med sig själva. Påminner de händelser du bevittnar om ditt eget liv och om dina val? Jag tror det var just det som filosoferna menade med att resandet får oss att växa.

Läs boken här (PDF)

Beställ boken


Se och räkna på arbetsmiljön

Det är många som har frågat efter snabb information om hur man räknar på sjukfrånvaro och personalomsättning samt hur man tidigt uppmärksammar rehabiliteringsbehoven.

I filmen ”Att se och räkna på arbetsmiljön” från år 1991 ges en 25 minuters föreläsning och utbildning i mätmetodernas användning. Grundmodellen för sjukfrånvarokalkylen är densamma men gränserna i sjukförsäkringen har ändrats vad gäller den första frånvaroperioden. I stället för tre dagars första sjukfrånvaroperiod räknas i dag första dagen, karensdagen, för sig och nästa period efter det blir från dag 2 till 14:e kalenderdagen.

Filmen är producerad av Rolf Nyqvist, för räknemetoder och utbildningsprogram svarar ekonomie doktor Paula Liukkonen och Ulf Wickbom föreläser.
______________________

Paula Liukkonen kommunicerar:
– Jag uppdaterar webbplatsen när jag har något nytt att komma med, allt från böcker, rapporter, pågående forskning eller inlägg i dagens debatt.

– Jag har inte Facebook eller Twitter och samlar inte vänner på Linkedin.

– I stället föreläser jag och skriver och svarar på frågor. På gammaldags vis föredrar jag alltså att vara tillgänglig på telefon/mejl.

Välkommen att höra av dig!