Paula Liukkonen  
 
•  Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Nedladdning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Om Paula Liukkonen
 


Aktuellt (länkar)

Debatt och artiklar

Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten.

Sjukfrånvaroredovisningens dåliga kvalitet och brister är arbetsmiljöhistoriens största bluff.

Det hade varit bättre att vara en Volvo!

Sluta försköna.


Film

Att se och räkna på arbetsmiljön

Aktuella läroböcker

Personalutköp

Värdedriven strategisk utveckling

Bemanningens ekonomi, ny upplaga 2016


Mobbning och personalutköp

Internationellt

HenkiIlöstöraportti

Personell monitoring

От мониторинга персонала


Paulas skrivlåda

Vallmor och vinternätter
– mina estniska tavlor berättar sin historia


På spåret i Tallinn
– berättelser för den som vill se och höra mer

Raiteilla ja raiteiden vieressä
– opaskirja Tallinnan matkalaiselle

Generalens besök – The art of Victory
eller
Konsten att segra

 

 
Läs mina böcker och texter på nätet
Under den här rubriken kommer jag att lägga ut mina senaste och mest aktuella boktexter och forskningsresultat för nedladdning. Allt får användas men ange alltid källan.

En kort version av boken Personalutköp finns att ladda ned här (PDF):

Personalutköp
– ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitetKortversionen innehåller ett exempel med förklaringar till kalkylen Personalutköp. Den som vill läsa hela boken kan beställa den under Bokbeställning

Till nedladdning finns nu även arbetshäftet:

Frånvaro från arbetet
– att mäta, redovisa och åtgärda


Ett häfte med verktyg och idéer för hur man
minskar frånvaron och ökar närvaron.
Omslag
 

 


Mobbning och personalutköp


Persoanalutköp

Personalutköp
– ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet


Den långa vägen mot personalutköp och dess ekonomiska spridningseffekter och mänskliga följder dokumenteras med aktionsforskning vars resultat sammanfattas i mina tre böcker. Personalutköpskalkylen är en tillämpning av Friedrich Glasls konfliktteori.

Teman i böckerna följer händelseförloppet som beskrivs i Johan Cullbergs bok Kris och utveckling (1975):


Skandalen på Stockholms universitet
– överhetens kupp mot företagsekonomer
År 2005 Chockfasen
-
• Beställ boken
  Skandalen
-

Rektorns nya kläder
– om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige
År 2007 Reaktions- och bearbetningsfasen

• Beställ boken
  Rektorns nya kläder
-

Personalutköp
– ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet

År 2014 Nyorienteringsfasen

• Beställ boken
• Omslag/baksidestext
 

 


Värderedovisning


värdebokslut   Отчет об эффективности деятельности компании

Паула Лиукконен
читать PDF

värdebokslut  

Värderedovisning

Läs mer

 

 


Aktuella läroböcker


Värdedriven stegisk utveckling   Värdedriven strategisk utveckling

• Läs mer (PDF-
  dokument)
• Beställ boken

Bemanningens ekonomi   Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu

Ny upplaga 2016

• Läs mer
• Beställ boken

Personalen i bild  

Personalen i bild

• Läs mer (PDF)
• Beställ boken


Arbetsmiljöinvestering   PDF-filen presenterar

Arbetsmiljöinvestering
– en värdefull satsning?

Hur motiveras arbetsmiljö-investeringar, och är de värdefulla satsningar i dagens arbetsliv?

Varför ska tiden redovisas   Varför ska tiden redovisas rätt?

Läs (Worddokument)


Källa AON/Svenskt Näringsliv

• Klicka för större bild
• Klicka för mer tidsanvändningsstatistik
 

 


Paulas skrivlåda


På spåret i Tallinn, resor i Tallinn   På spåret i Tallinn – berättelser för den som vill se och höra mer

Resor i Tallin

• Läs mer och beställ

Generalens besök   Generalens besök (General Jakov Petrovitj Kulnev)
The Art of Victory eller Konsten att segra.
En bok om ledarskap med kurage.

• Läs mer (PDF-
  dokument)
• Beställ boken
• Läs som PDF
 

 


InternationelltОтчет об эффективности деятельности компании
Учет рабочего времени,
творческий потенциал коллектива, новые формы экономической деятельности

Паула Лиукконен

  От мониторинга персонала к кадровой отчетности нашего времени

• PDF

From personnel monitoring to personnel reports for our time

 • PDF

Generalens besök   Визит генерала
об искусстве управления и отваге

• PDF

Evaluation report   Evaluation report:

RESEARCH PROGRAMME ON BUSINES KNOW-HOW
Liike 2, 2006-2009


• Läs (PDF)

Henkilöstön

  Henkilöstön arvon mittaaminen Talentum, Helsinki 2008

• Esite (PDF)
• Sammanfattning
  (svenskspråkig
  PDF)


Henkilöstöseurannalla aikamme henkilöstökuviin
  • PDF


Henkilöstön

  Raiteilla ja raiteiden vieressä – opaskirja Tallinnan matkalaiselle

• Lue kirja tästä PDF
• Tilaa tästä

Webdesign och konstruktion: Mackelbot Datasupport

/Södermalms IT-verstad
 

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet. Forskningen omfattar ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner. Jag har utvecklat mätmetoder för redovisning av sjukfrånvarokostnader, modeller för samlad redovisning av personal i en personalbild och nu sist en modell för redovisning av kostnader och andra effekter av personalutköp.

Till läsaren och besökaren på min webbplats

På webbplatsen presenterar jag böcker, texter och verktyg för mätning av verksamheters förmåga att skapa värde för sina intressenter. Det är värdeskapandet som bildar en sammanhållande tanke i det jag har arbetat med under de senaste åren. Hur helheten har vuxit och tagit form i det jag och mina kollegor kallar värderedovisning framgår av böcker och rapporter jag skrivit. Första texten publicerades på 1980-talet då jag disputerade i ämnet företagsekonomi. I avhandlingen studerade jag effektivitet; begreppet följde med och har alltid funnits med i mina texter sedan första vetenskapliga mötet.

I dag förstår jag att effektivitet i en verksamhet är något mycket mer än det vi talade om för trettio år sedan. Jag ser värdet, värderingar och verksamheters värdegrund som viktiga bärare av kriterier för effektivitet. Ytterst handlar effektiviteten om människans vilja att använda sin skaparkraft och utveckla den så att förmågan och arbete blomstrar. För det behövs allt från att ha självkännedom om egna värden till att vara medveten om sina handlingars konsekvenser. Detsamma gäller för verksamheter och deras värdearbete. Vad är det för något vi skapar med allt tal om värden och värdighet? Jag vill förstå frågan, så att vi verkligen gör det vi säger till andra att vi vill göra. Att veta, få insikter om det som ska göras och också göra det som behövs – det är effektivt och värdigt.


Vad jag gör

Jag föreläser, handleder och skriver läroböcker

i ämnena företagsekonomi, personal- och hälsoredovisning och arbetsmiljö i de nordiska länderna och i Baltikum. Jag forskar också och har utvecklat arbetsmetoder och modeller för företagens styrnings- och uppföljningsrutiner.

På uppdrag av Vinnova och Työsuojelurahasto (finska Arbetsmiljöfonden) har jag forskat om hur man minskar sjukfrånvaron och hur den optimala bemanningen av arbetet kan åstadkommas med god dialog och fakta om tidsanvändning och arbetskraftskostnader. Forskningsrönen har gett mig kunskaper om behovet av arbetsmetoder och rutiner för att lösa ekonomi-, arbetsmiljö- och hälsoproblem. Dessa rön är tillgängliga för nedladdning eller köp här på min webbplats. Som handledare och utbildare i såväl privata företag som offentliga organisationer har jag kunnat testa och utveckla metoderna.

Fördjupade verksamhetsuppföljningar och analyser inför till exempel omorganisationer och sammanslagningar på företag och offentliga organisationen är andra typer av uppdrag jag genomför. Inriktningen är analys av ekonomin, personalen och hälsan i organisationen. Min erfarenhet är att ett hälso- och arbetsmiljöarbete som är välintegrerat med verksamheten har de bästa möjligheterna att bidra till verksamhetens nytta kostnadseffektivt och ökar också organisationens handlings- och konkurrenskraft.

Och utvecklar just nu

Mätmetoderna för värderedovisning och personalutköp, tidsanvändning, bemanningsanalyser och analys av arbetskraftskostnader vid närvaro och frånvaro är färdigutvecklade för användning. Metoderna beskrivs på min webbplats. Där finns också flera exempel på tillämpningar av dessa, samt redovisningsmallar på svenska, finska, engelska och ryska. Ett enhetligt redovisningsspråk på dessa områden håller på att växa fram. Det i sin tur gör att möjligheterna att påverka blir större; ett enhetligt språk gör det lättare att förklara vikten av att ta vara på människors skaparkraft och ge alla växtmöjligheter i arbetet.

Enbart siffor räcker inte för att skapa värde

Nu är det tid att utveckla metoder att arbeta med båda siffror och ord i redovisningen – både kvantitativa och kvalitativa mått behövs. Enbart siffror räcker inte för att förklara händelser i den komplexa värld vi lever i. Värde för kunden är ett begrepp som min första lärare i ekonomi, professorn i företagsekonomi Paulsson Frenckner, skrev om redan på 1980-talet. Nu används begreppet för att företagen ska kunna utveckla sina produkter och kundrelationer samt förstå den affärskultur de verkar i. Företagets värde skapas i dag av kundens upplevelse och känsla för produkten. Vi talar om samskapande och mångfaldiga relationer med kunden.

Den nya generationen tar snart över och den sätter helt egna ämnesfrågor på agendan. Värde, vad äldre och unga menar med värdeorden och hur de används i arbetet är en fråga som har intresserat mig under de senaste åren. I mitt arbete på universitetet möter jag varje dag den generation som snart ska ut på arbetsmarknaden. Deras engagemang och motivation kräver mer av företag än att satsa på amerikanska modeläror och kortsiktiga rationaliseringsprogram. De vill växa och utvecklas – på riktigt – genom sina arbeten och dess utmaningar.

I boken Värdedriven strategisk utveckling – i fokus organisationen, personalen och ekonomin visar jag värdeordets olika betydelser för organisationen. Många företag talar om sitt utvecklingsarbete. De för fram vikten av att satsa på god arbetsmiljö, goda affärs-, personal- och kundrelationer och rätt sätt att organisera och leda verksamheten.


Paulas skrivlåda

Kommer snart

Vallmor och vinternätter
 Målning "landskap" av Peter Kaasik 1991På spåret i Tallinn – berättelser för den som vill se och höra mer

Det här är en annorlunda personlig resebok om Tallinn, om dess kultur och om intressanta platser att besöka. Resan med spårvagn nummer ett, Ettan, börjar i vackra och välupprustade Kadriorg och slutar i havsuddens överdådliga grönska i sommarblå Kopli. Jag vill också berätta om mina personliga möten med människor och om de tankar spårvagnsresorna väcker. En gammal sanning säger att man kryper till ny kunskap, man flyger inte dit. Just så är färden i en spårvagn! Vagnen kryper fram med resenärerna och deras tankar, iakttagelser och tillfällen att samtala med sig själva. Påminner de händelser du bevittnar om ditt eget liv och om dina val? Jag tror det var just det som filosoferna menade med att resandet får oss att växa.

Beställ boken


Se och räkna på arbetsmiljön

Det är många som har frågat efter snabb information om hur man räknar på sjukfrånvaro och personalomsättning samt hur man tidigt uppmärksammar rehabiliteringsbehoven.

I filmen ”Att se och räkna på arbetsmiljön” från år 1991 ges en 25 minuters föreläsning och utbildning i mätmetodernas användning. Grundmodellen för sjukfrånvarokalkylen är densamma men gränserna i sjukförsäkringen har ändrats vad gäller den första frånvaroperioden. I stället för tre dagars första sjukfrånvaroperiod räknas i dag första dagen, karensdagen, för sig och nästa period efter det blir från dag 2 till 14:e kalenderdagen. På min webbplats finns alltid dagsaktuella räknemallar för redovisning av sjukfrånvarokostnader.

Filmen är producerad av Rolf Nyqvist, för räknemetoder och utbildningsprogram svarar ekonomie doktor Paula Liukkonen och Ulf Wickbom föreläser.